FATWA /
PANDANGAN
HUKUM

SOAL JAWAB
HUKUM

PANDANGAN
PAKAR

ARTIKEL

GARIS
PANDUAN

AKTA/
ENAKMEN

Undang-undang bertulis yang diluluskan oleh Parlimen atau badan lain yang berkuasa membuat undang-undang. Akta ini adalah suatu undang-undang yang berkaitan dengan kefatwaan.
# Negeri Senarai Garis Panduan (Disusun mengikut yang terkini)